Czasowniki nieregularne irregular verbs list B2

 

Tutaj znajduje się lista wszystkich czasowników nieregularnych języka angielskiego. Pobierz ją do nauki lub powtórek. Lista zawiera 156 czasowników

 

Base form Past Simple Past Participle Meaning
1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się
2 awake awoke awoken budzić się
3 be was been być
4 bear bore borne nosić, rodzić
5 beat beat beaten bić
6 become became become zostawać
7 befall befell befallen przytrafić się, spotykać
8 begin began begun zaczynać, zacząć
9 behold beheld beheld ujrzeć
10 bend bent bent pochylić się
11 beset beset beset dreczyć, prześladować
12 bet bet bet zakładać się
13 bind bound bound przywiązywać
14 bite bit bitten gryźć, kąsać
15 bleed bled bled krwawić
16 blow blew blown dmuchać
17 break broke broken tłuc, połamać
18 breed bred bred hodować
19 bring brought brought przynosić
20 build built built budować
21 burn burnt burnt palić, spalać się
22 burst burst burst rozrywać
23 buy bought bought kupować
24 can could been able móc
25 cast cast cast rzucać
26 catch caught caught łapać
27 choose chose chosen wybierać
28 come came come przychodzić
29 cost cost cost kosztować
30 creep crept crept skradać się
31 cut cut cut kroić
32 dig dug dug kopać
33 do did done robić
34 draw drew drawn rysować
35 dream dreamt dreamt snić
36 drink drank drunk pić
37 drive drove driven jechać
38 dwell dwelt dwelt mieszkać
39 eat ate eaten jeść
40 fall fell fallen upaść
41 feed fed fed karmić
42 feel felt felt czuć
43 flee fled fled uciekać
44 fling flung flung rzucać
45 fly(flies) flew flown lecieć
46 forbid forbade forbidden zakazywać
47 forecast forecast forecast przewidywać
48 forget forgot forgotten zapominać
49 forgive forgave forgiven wybaczać
50 forsake forsook forsaken porzucać
51 freeze froze frozen mrozić
52 get got got dostać
53 give gave given dawać
54 go went gone iść
55 grind ground ground kruszyć
56 hang hung hung wisieć
57 hang hanged hanged zawieszać
58 have had had mieć
59 hear heard heard słyszeć
60 hide hid hidden skrywać
61 hit hit hit uderzać
62 hold held held trzymać
63 hurt hurt hurt skrzywdzić, zranić, sprawiać
64 keep kept kept trzymać, zachowywać
65 kneel knelt knelt klękać
66 know knew known wiedzieć, znać
67 lay laid laid kłaść, położyć
68 lead led led prowadzić
69 lean leant leant skłonić się, opierać, przechylić
70 leave left left wychodzić
71 lend lent lent pożyczać (komuś)
72 let let let pozwalać
73 lie lay lain leżeć
74 lie lied lied kłamać
75 light lit lighted lit lighted zapalać
76 lose lost lost gubić
77 make made made robić
78 may might móc
79 mean meant meant oznaczać, mieć na myśli
80 meet met met spotkać się
81 mistake mistook mistaken pomylić
82 mow mowed mown kosić
83 must had to had to musieć
84 pay paid paid płacić
85 put put put klaść, wsadzić
86 quit quit quit zrezygnować
87 read read read czytać
88 rid rid rid uwalniać, oczyścić
89 ride rode ridden jeździć konno
90 ring rang rung dzwonić
91 rise rose risen rosnąć
92 run ran run biec
93 saw sawed sawn piłować, rżnąć
94 say said said mówić
95 see saw seen widzieć
96 seek sought sought szukać, aportować
97 sell sold sold sprzedawać
98 send sent sent wysyłać
99 set set set przygotowywać, ustawić
100 sew sewed sewn szyć
101 shake shook shaken trząść, wstrząsnąć
102 shear sheared shorn strzyc
103 shed shed shed rozsiewać, laćrozlać
104 shine shone shone świecić, zabłysnąć
105 shoot shot shot wystrzelić, strzelać
106 show showed shown pokazywać
107 shrink shrank shrunk kurczyć się
108 shut shut shut zamykać
109 sing sang sung śpiewać
110 sit sat sat siadać
111 sleep slept slept spać
112 slide slid slid pośliznąć się
113 sling slung slung zawieszać, podwieszać
114 slit slit slit rozciąć, poderżnąć
115 smell smelt smelt pachnieć
116 sow sowed sown sowed siać, zasiać
117 speak spoke spoken mówić
118 speed sped sped pędzić, jeździć (z dużą prędkością)
119 spell spelt spelt przeliterować
120 spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać czas
121 spill spilt spilt rozlewać
122 spin spun spun snuć, wirować, obracać
123 spit spat spat pluć, napluć
124 spoil spoilt spoilt uszkadzać, psuć, zepsuć
125 spread spread spread rozkladać, rozsmarować, rozszerzyć
126 spring sprang sprung sprężynować
127 stand stood stood stać
128 steal stole stolen kraść
129 stick stuck stuck przyklejać(się)
130 sting stung stung kłuć
131 stink stank stunk śmierdzieć
132 stride strode stridden kroczyć
133 strike struck struck strajkować, walić, uderzać
134 strive strove striven dążyć do czegoś, usiłować, krzątać
135 swear swore sworn kląć
136 sweep swept swept zamiatać
137 swell swelled swollen spuchnąć, obrzęknąć
138 swim swam swum pływać
139 swing swung swung huśtać się, machać czymś
140 take took taken brać
141 teach taught taught uczyć (kogoś)
142 tear tore torn drzeć
143 tell told told mówić, powiedzieć
144 think thought thought myśleć
145 throw threw thrown rzucać
146 thrust thrust thrust pchać, atakować, napierać
147 tread trod trodden stąpać, chodzić po czymś
148 wake woke woken budzić się
149 wear wore worn mieć na sobie, ubierać
150 weave wove woven przemykać
151 weave wove woven tkać, wplatać
152 weep wept wept płakać
153 win won won wygrać
154 wind wound wound owijać, nawijać
155 wring wrung wrung wyciskać, ściskać czyjeś ręce
156 write wrote written pisać

 

 

Icon

Czasowniki nieregularne irregular verbs list B2 160.66 KB 807 downloads

Tutaj znajduje się lista wszystkich nieregularnych czasowników języka angielskiego ...
0